GIÚP MÌNH VỚI MỘT BÀI CŨNG ĐƯỢC 1)viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên sau đó a) tính tổng các số trong dãy b)xuất ra giá trị lớn nhất của dã

Question

GIÚP MÌNH VỚI MỘT BÀI CŨNG ĐƯỢC
1)viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên sau đó
a) tính tổng các số trong dãy
b)xuất ra giá trị lớn nhất của dãy số đó
2)viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên sau đó
a) tính tổng các số chẵn trong dãy
b)xuất ra giá trị lớn nhỏ nhất của dãy số đó

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-07T18:16:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:18:17+00:00

  1.

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main(){
      int n,total=0,ln=0;
      cin>>n;
      int arr[n];
      for(int i=0;i<n;i++){
          cin>>arr[i];
          if(ln<arr[i]){
              ln=arr[i];
          }
          total+=arr[i];
      }
      cout<<“Tong mang: “<<total<<“\nPhan tu lon nhat trong mang: “<<ln;
      //samon247
      return 0;
  }

  2.

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main(){
      int n,total=0,ln=0,bn;
      cin>>n;
      int arr[n];
      for(int i=0;i<n;i++){
          if(i==0){
              bn=arr[0];
          }
          cin>>arr[i];
          if(ln<arr[i]){
              ln=arr[i];
          }
          if(arr[i]%2==0){
              total+=arr[i];
          }
      }
      cout<<“Tong cac phan tu chan trong mang: “<<total<<“\nPhan tu lon nhat trong mang: “<<ln<<“\nPhan tu be nhat trong mang: “<<bn;
      //samon247
      return 0;
  }

  0
  2021-08-07T18:18:20+00:00

  Bài `1`

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var i,n:integer;

  Max,S:longint;

  A:array[1..100] of integer;

  Begin

  clrscr;

  S:=0;

   Write(‘nhap n nguyen duong tu ban phim ‘);

   Readln(n);

   For i:=1 to n do

  Begin

      Write(‘ A[‘,i,’]’);readln(A[i]);

  End;

  Write(‘day so do la’);

  For i:=1 to n do

  S:=S+A[i];

  Max:=A[1];

  For i:=2 to n do

  If A[i] > max then A[i]:=max;

  Write(‘Tong la’,S, so lon nhat la’,max);

  Readln

  End.

  Bài `2`

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var i,n:integer;

  Min,S:longint;

  A:array[1..100] of integer;

  Begin

  clrscr;

  S:=0;

   Write(‘nhap n nguyen duong tu ban phim ‘);

   Readln(n);

   For i:=1 to n do

  Begin

      Write(‘ A[‘,i,’]’);readln(A[i]);

  End;

  For i:=1 to n do

  If (A[i] mod 2=0) then

  S:=S+A[i];

  Max:=A[1];

  For i:=2 to n do

  If A[i] < min then A[i]:=min;

  Write(‘Tong chan la’,S, so nho  nhat la’,min);

  Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )