giúp mình với nếu đúng mk tick 5 sao a., x^2 -x-2 b.,x^2-5x+6 c.,x^4-16 d., x^3-8 ————- ————-

Question

giúp mình với nếu đúng mk tick 5 sao
a., x^2 -x-2 b.,x^2-5x+6 c.,x^4-16 d., x^3-8
————- ————- ———– ——————
x^2+4x+3 x^2+x-12 x^3-4x x^3+3x^2+4x

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-21T10:02:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:04:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) x² -x -2 =x² +x-2x-2

  =(x² +x) – (2x +2)

  =x.(x+1) -2.(x +1)

  =(x +1).(x -2)

  b)x² -5x +6

  =x² -2x -3x +6

  =x.(x -2) -3.(x -2)

  =(x -2).(x -3)

  c)$x^{4}$ -16

  =$x²^{2}$  -4²

  =(x² -4).(x² +4)

  =(x -2).(x +2).(x² +4)

  d)x² +4x +3

  =x² +x +3x +3

  =x.(x+1) +3.(x+1)

  =(x+1).( x+3)

  e) x² +x -12

  =x² +4x -3x -12

  =x.(x+4) -3.(x +4)

  =(x +4).( x-3)

  f)x³ -4x 

  =x.(x ² -4)

  =x.(x -2) .( x+2)

  g)x³ +3x² +4x

  =x.(x² +3x +4)

  0
  2021-07-21T10:04:39+00:00

  `a,x² -x -2`

  `=(x² +x) – (2x +2)`

  `=x(x+1) -2(x +1)`

  `=(x +1).(x -2)`

  `b,x² -5x +6`

  `=x² -2x -3x +6`

  `=x (x -2) -3 (x -2)`

  `=(x -2)(x -3)`

  `c,x^4 -16`

  `=x^{2^2}  -4²`

  `=(x -2)(x +2)(x² +4)`

  `d,x² +4x +3`

  `=x² +x +3x +3`

  `=x(x+1) +3(x+1)`

  `=(x+1)( x+3)`

  `e, x² +x -12`

  `=x² +4x -3x -12`

  `=(x +4).( x-3)`

  `f,x³ -4x`

  `=x(x -2)( x+2)`

  `g,x³ +3x² +4x`

  `=x(x² +3x +4)`

  Xin hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )