Giúp mình với!! Ở lúa tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Cho cây lúa thân cao lai với thân thấp. F1 có tỉ lệ kiểu gen và

Question

Giúp mình với!!
Ở lúa tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Cho cây lúa thân cao lai với thân thấp. F1 có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như thế nào?(Gợi ý: xảy ra 2 trường hợp)

in progress 0
Katherine 9 phút 2021-09-10T14:02:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T14:04:25+00:00

  A. Cao     a. Thấp

  * Trường hợp 1:

  P.AA      ×    aa

  G.A              a

  F1:100%Aa(cao)

  * Trường hợp 2:

  P.Aa      ×     aa

  G.A,a             a

  F1:1Aa:1aa

  (50% cao: 50% thấp)

   

  0
  2021-09-10T14:04:36+00:00

  A: thân cao  , a: Thân thấp 

  Trường hợp 1 :

  P : AA             x          aa

  G : A                             a

  F1 ; 100% Aa : thân cao 

  Trường hợp 2  :

  P : Aa        x      aa

  G : A, a               a

  F1 : 1Aa      : 1 aa

  1 thân cao :  1 thân thấp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )