giúp mk với Biết 3g hỗn hợp 2 muối là K2CO3 và KCl tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl , thu được 0,224l khí (đktc) a) tính nồng độ mol của dung

Question

giúp mk với
Biết 3g hỗn hợp 2 muối là K2CO3 và KCl tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl , thu được 0,224l khí (đktc)
a) tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng
b ) tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-31T07:02:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:03:28+00:00

  Bài giải:

  a.

  -$n_{CO_2}=\frac{V_{CO_2}}{22,4}=\frac{0,224}{22,4}=0,01(mol)$ 

  $KCl+HCl→$ Không hiện tượng

  $K_2CO_3+2HCl→2KCl+CO_2↑+H_2O$

     0,01             0,02           0,02       ← 0,01                           (mol)

  -$V_{dd..HCl}=200(ml)=0,2(l)$

  $⇒CM_{HCl}=\frac{n_{HCl}}{V_{dd..HCl}}=\frac{0,02}{0,2}=0,1(M)$

  b.

  -$m_{K_2CO_3}=n_{K_2CO_3}.M_{K_2CO_3}$

                  $=0,01.138=1,38(g)$

  -%$m_{K_2CO_3}=\frac{m_{K_2CO_3}}{m_{hh}}.100$%$=$ $\frac{1,38}{3}.100$%$ =46$%

  -%$m_{KCl}=100$%$-$%$m_{K_2CO_3}$

                 $=100$%$-46$%$=54$%        

  0
  2021-08-31T07:03:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_{H_{2}}=(0,224)/(22,4)=0,01(mol)`

  `PTHH:K_{2}CO_{3}+2HCl->2KCl+CO_{2}↑+H_{2}O`

  `(mol)`  `0,01`           `0,02`      `0,02`     `0,01`       `0,01`

  `m_{K_{2}CO_{3}}=n.M=0,01.138=1,38(g)`

  `=>m_{KCl}=3-1,38=1,62(g)`

  `C_{M_{K_{2}CO_{3}}}=n/V_{dd}=(0,02)/(0,2)=0,1(M)`

  `%mK_{2}CO_{3}=(1,38.100%)/3=46%`

  `=>%KCl=54%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )