giúp mk với cảm ơn ạ Cho 7.3g CuO tác dụng với HCl tạo thành CuCl2 và H2O Tìm khối lượng HCl biết lượng dư 10% so với phản ứng

Question

giúp mk với cảm ơn ạ
Cho 7.3g CuO tác dụng với HCl tạo thành CuCl2 và H2O
Tìm khối lượng HCl biết lượng dư 10% so với phản ứng

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-08-13T13:20:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:21:48+00:00

  Đáp án:

   7,327375g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  {n_{CuO}} = \dfrac{{7,3}}{{80}} = 0,09125\,mol\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{CuO}} = 0,09125 \times 2 = 0,1825\,mol\\
  {m_{HCl}} = 0,1825 \times 36,5 = 6,66125g\\
  \text{ Mà thực tế cần dùng dư 10% }\\
  {m_{HCl}} \text{ cần dùng} = 6,66125 \times 10\%  + 6,66125 = 7,327375g
  \end{array}\)

  0
  2021-08-13T13:22:11+00:00

  Đáp án:

  $m_{HCl}=7,327375(g)$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CuO}=m_{CuO}.M_{CuO}=7,380=0,09125(mol)$

  Phương trình hóa học :

  $CuO+2HCl→CuCl_2+H_2O$    

  Theo phương trình hóa học :

  $→n_{HCl}=2.n_{Cu}=2.0,09125=0,1825(mol)$

   Vì $HCl$ dư $10\%$ so với phản ứng 

  →$m_{HCl}=n_{HCl}.M_{HCl}.(100\%+10\%)$

  ⇒$m_{HCl}=0,1825.36,5.110\%=7,327375(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )