giúp với, ai trả lời đúng và hợp lý tui sẽ cho 5 sao: tính công suất dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết lưu lượng

Question

giúp với, ai trả lời đúng và hợp lý tui sẽ cho 5 sao:
tính công suất dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, biết lưu lượng dòng nước là
120 m^3/phút , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3

in progress 0
Mary 14 phút 2021-09-10T03:01:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:03:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Đổi 120m^3/ ph = 2 m^3/s

  – thể tích nước đổ xuống trong 1 s 

  V= L . t = 2. 1 = 2 (m^3)

  – trọng lượng của nước chảy xuống trong 1 s 

  P= d. V

  = 1000. 10 . 2

  = 20 000 (N) 

  – Công do nước chảy xuống 

  A= P . h

  = 20 000 . 25

  = 500 000 (J)

  – Công suất của dòng nước chảy trong 1 s

  P= A/t

  = 500 000 / 1

  = 500 000(W)

  0
  2021-09-10T03:03:12+00:00

  Đáp án:

  P = 500 000W 

  Giải thích các bước giải:

  Lưu lượng dòng nước Q = 120m³/phút = 2m³/s

  Công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{10m.h}}{t} = \frac{{10.D.V.h}}{t} = 10.D.h.Q\left( {Q = \frac{V}{t}} \right) = 10.1000.25.2 = 500000W\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )