Giúp vs ạ , mik cảm ơn trước Người ta thả 1 miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước . Miếng đồng nguội từ 80°C xuống 20°C . Hỏi nước nhận được n

Question

Giúp vs ạ , mik cảm ơn trước
Người ta thả 1 miếng đồng có khối lượng 0,5kg vào 500g nước . Miếng đồng nguội từ 80°C xuống 20°C . Hỏi nước nhận được nhiệt lượng là bao nhiêu và nóng thêm bao nhiêu độ . Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K
NHỚ TÓM ĐỀ

in progress 0
Parker 26 phút 2021-09-16T18:43:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:44:22+00:00

  Đáp án:

   Q’=11400 (J)

  ∆t = 5,43°C

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt :

  m = 0,5 kg

  m’ = 500g = 0,5 kg

  t = 20°C

  t’ =80 °C

  c=380 J/Kg.k

  c’=4200J/Kg.k

  Q’=? J

  ∆t = ? °C

  Giải 

  Nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra

  Q=m.c.(t’-t)

  => Q=0,5.380.(80-20)=11400 (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra

  Q=Q’=11400 (J)

  Gọi ∆t (°C) là độ tăng nhiệt độ của nước

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q’=m’.c’.∆t

  => 11400=0,5.4200.∆t

  => ∆t = 5,43

  Vậy nước nóng lên thêm 5,43°C

  0
  2021-09-16T18:44:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  tóm tắt:

  m$_1$=0,5 kg

  m$_2$=500g=0,5kg

  t$_1$=80$^o$C

  t$_2$=20$^o$C

  c$_1$=4200J/kg.K

  c$_2$=380J/kg.K

  giải:

  ta có phương trình :

  Q$_{thu}$=Q$_{tỏa}$

  m$_2$.C$_1$.Δt=m$_1$.c$_2$.Δt

  <=>0,5.4200.(20-t)=0,5.380.(80-20)

  =>t≈14,5714$^o$C

  vậy nhiệt lượng nước thu bằng nhiệt lượng đồng tỏa ra

  =>nhiệt lượng đã truyền là Q=0,5.380.60=11400J

  nước nóng thêm : t$_3$=20-14,5714=5,4286 $^o$ C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )