Giúp vs ạ Sau một đợt giảm phân của một số NBB1 đã có 126 thể cực được tạo ra, các trứng được tạo ra từ quá trình trên đều tham gia thụ tinh với HSTT

Question

Giúp vs ạ Sau một đợt giảm phân của một số NBB1 đã có 126 thể cực được tạo ra, các trứng được tạo ra từ quá trình trên đều tham gia thụ tinh với HSTT 50%.
a. Xác định số NBB1.
b. Tính số hợp tử được tạo thành.
c. Xác định số tinh trùng đã được thụ tinh trong quá trình trên.

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-07-08T18:05:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:06:19+00:00

  Đáp án:

  a,

  – Do 1 noãn bào bậc I giảm phân sẽ tạo ra 1 trứng và 3 thể cực. Nên số noãn bào bậc I tham gia vào giảm phân là:

      $126:3=42$ Noãn bào bậc I

  $\\$

  b,

  – Số giao tử ( Trứng ) được tạo thành qua giảm phân là:

      $42×1=42$ Giao tử

  – Số hợp tử được tạo thành là:

      $42×50\%=21$ Hợp tử 

  $\\$

  c,

  – Vì trong quá trình thụ tinh thì 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng sẽ tạo thành 1 hợp tử. Nên Số tinh trùng đã được thụ tinh trong quá trình trên là: $21$ Tinh trùng

      

   

  0
  2021-07-08T18:07:13+00:00

  a.

  Qua quá trình GP, 1 NBB1 tạo 3 thể cực và 1 trứng

  $→$ Số NBB1 ban đầu là: $\frac{126}{3}=42$ 

   b. 

  1 NBB1 giảm phân tạo 1 trngw

  $→$ Số trứng tạo ra là: $42*1=42$

  Hiệu suất thụ tinh:

  $H=\frac{trứng thụ tinh}{trứng tham gia}*100$

  $⇔50=\frac{x}{42}*100$

  $⇔x=21$

  Vậy số hợp tử tạo thành bằng số trứng thụ tinh: $21$ hợp tử

  c.

  Số tinh trùng đã được thụ tinh bằng số hợp tử tạo thành: $21$ tinh trùng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )