Gọi A là giao điểm của đồ thị các hàm số y=x^4-7x^2 -6 và y=x^3-13x có hoành độ nhỏ nhất khi đó tung độ của A là A. 12 B. -12 C. -18 D. 18 Mọi người g

Question

Gọi A là giao điểm của đồ thị các hàm số y=x^4-7x^2 -6 và y=x^3-13x có hoành độ nhỏ nhất khi đó tung độ của A là
A. 12
B. -12
C. -18
D. 18
Mọi người giúp em ạ

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-07T22:43:33+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T22:45:00+00:00

  Đáp án:

  a

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình hoành độ giao điểm giữa hai đồ thị hàm số

  $x^{4}-7x^2-6=x^3-13x$

  ⇔$x^{4}-x^3-7x^2-13x-6=0$ 

  ⇔$(x^{}-1).(x^3-7x+6)=0$ 

  ⇔$(x_{}-1)^2.(x-2).(x+3)=0$ 

  ⇔ (x-1)² =0 

  x -2 = 0

  x + 3 = 0

  ⇔ x = 1 , x = 2 , x = -3 = xA

  Vậy yA =xA³ – 13xA = (-3)³ – 13.-3=12

  Đáp án a

  0
  2021-09-07T22:45:14+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số:

  ${x^4}$-x²-6=x³-13x

  ⇔x^4-x³-7x²+13x-6=0

  ⇔(x-1)(x³-7x+6)=0

  ⇔(x-1)²(x-2)(x+3)=0

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=1,x=2\\x=-3=xA\end{array} \right.\)
  Vậy yA=$x_{A³}$-13$x_{A}$=-27+39=12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )