h,10-3.(2-x)=2x+9 Áp dụng bỏ ngoặc rùi tính a)25+(-38-25) b)25-(-38-25) c)-(23-46)+(23-46) d)162+(321-177)-(-177+221+262) lm nhanh nha mn mình đang cầ

Question

h,10-3.(2-x)=2x+9
Áp dụng bỏ ngoặc rùi tính
a)25+(-38-25)
b)25-(-38-25)
c)-(23-46)+(23-46)
d)162+(321-177)-(-177+221+262)
lm nhanh nha mn mình đang cần gấp .Ai nhanh thì mình bấm cho nhó!

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-11-12T13:26:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:27:24+00:00

  Đáp án:

  h, x = 5 

  a, – 38 

  b, 88 

  c, 0

  d, 0

  Giải thích các bước giải:

  h, 10 – 3(2 – x) =  2x + 9 

  <=> 10 – 6 + 3x = 2x + 9

  <=> 3x + 4 = 2x + 9

  <=> 3x – 2x = 9 – 4

  <=>    x   =   5

  Vậy x = 5 là giá trị cần tìm

  a, 25 + (- 38 – 25)

  = 25 + (- 38) + (- 25)

  = [25 + (- 25)] + (- 38) = – 38

  b, 25 – (- 38 – 25) = 25 + 38 + 25 

  = (25 + 25) + 38 

  = 50 + 38 = 88

  c, – (23 – 46) + (23 – 46)

  = – 23 + 46 + 23 – 46

  = (- 23 + 23) + (46 – 46) = 0

  d, 162 + (321 – 177) –

  (- 177 + 221 + 262)

  = 162 +321 – 177 + 177 – 221 – 262

  = (- 177 + 177) + (162 – 262) + (321 – 221)

  = – 100 + 100 = 0 

  0
  2021-11-12T13:27:26+00:00

  `h)10-3.(2-x)=2x+9`

  `→10-6+3x=2x+9`

  `→4+3x=2x+9`

  `→3x-2x=9-4`

  `→x=5`

  Vậy `x=5`

  `a)25+(-38-25)`

  `=25-38-25`

  `=(25-25)-38`

  `=-38`

  `b)25-(-38-25)`

  `=25+38+25`

  `=(25+25)+38`

  `=50+38`

  `=88`

  `c)-(23-46)+(23-46)`

  `=-23+46+23-46`

  `=(-23+23)+(46-46)`

  `=0`

  `d)162+(321-177)-(-177+221+262)`

  `=162+321-177+177-221-262`

  `=(162-262)+(321-221)+(-177+177)`

  `=(-100)+100+0`

  `=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )