h) x⋮ 8; x⋮ 10; x⋮ 12 và 450 < x < 500 i) 72 ⋮ x; 60 ⋮ x và x > 6 k) x⋮ 5 và 210 < 7x < 280 l) (x+ 5) ⋮ (x +1)

Question

h) x⋮ 8; x⋮ 10; x⋮ 12 và 450 < x < 500 i) 72 ⋮ x; 60 ⋮ x và x > 6
k) x⋮ 5 và 210 < 7x < 280 l) (x+ 5) ⋮ (x +1) m) (2x + 15) ⋮ (x + 6) n) (x+ 2) + (x + 4) + (x + 6) + ….. + (x + 2008) = 1010024

in progress 0
Natalia 2 năm 2021-09-09T18:45:10+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:46:29+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  h)x \vdots 8;x \vdots 10;x \vdots 12\\
   \Rightarrow x \in BC\left( {8;10;12} \right)\\
  8 = {2^3};10 = 2.5;12 = {2^2}.3\\
   \Rightarrow BCNN\left( {8;10;12} \right) = {2^3}.3.5 = 120\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {120;240;360;480;600;…} \right\}\\
  D0:450 < x < 500\\
   \Rightarrow x = 480\\
  i)72 \vdots x;60 \vdots x\\
   \Rightarrow x \in UC\left( {72;60} \right)\\
  Do:72 = {2^3}{.3^2};60 = {2^2}.3.5\\
   \Rightarrow UCNN\left( {72;60} \right) = {2^2}.3 = 12\\
   \Rightarrow x \in \left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\\
  x > 6\\
   \Rightarrow x = 12\\
  k)x \vdots 5;210 < 7x < 280\\
   \Rightarrow 30 < x < 40\\
   \Rightarrow x = 35\\
  l)\left( {x + 5} \right) \vdots \left( {x + 1} \right)\\
  x + 5 = x + 1 + 4\\
   \Rightarrow 4 \vdots \left( {x + 1} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 1} \right) \in \left\{ { – 4; – 2; – 1;1;2;4} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ { – 5; – 3; – 1;0;1;3} \right\}\\
  m)\left( {2x + 15} \right) \vdots \left( {x + 6} \right)\\
  2x + 15 = 2x + 12 + 3 = 2\left( {x + 6} \right) + 3\\
  Do:2\left( {x + 6} \right) \vdots \left( {x + 6} \right)\\
   \Rightarrow 3 \vdots \left( {x + 6} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 6} \right) \in \left\{ { – 3; – 1;1;3} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ { – 9; – 7; – 5; – 3} \right\}\\
  n)\left( {x + 2} \right) + \left( {x + 4} \right) + \left( {x + 6} \right) + … + \left( {x + 2008} \right)\\
   = \left( {x + x + … + x} \right) + \left( {2 + 4 + 6 + .. + 2008} \right)
  \end{array}$

  Có số số hạng x là:$\dfrac{{2008 – 2}}{2} + 1 = 1004$

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow 1010024 = 1004x + \dfrac{{\left( {2008 + 2} \right).1004}}{2}\\
   \Rightarrow 1004x + 1009020 = 1010024\\
   \Rightarrow 1004x = 1004\\
   \Rightarrow x = 1
  \end{array}$

  Vậy x=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )