H/c A khi đốt cháy hoàn toàn trong O2 thu được Vco2 : Vh2o = 8 : 1 có thể tích = 40,32(l) và 5,6(g) khí N2 . Xác định CTHH của A

Question

H/c A khi đốt cháy hoàn toàn trong O2 thu được Vco2 : Vh2o = 8 : 1 có thể tích = 40,32(l) và 5,6(g) khí N2 . Xác định CTHH của A

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-07T20:37:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:39:24+00:00

  $n_{CO_2}+n_{H_2O}=\dfrac{40,32}{22,4}=1,8(mol)$

  Đặt $8x$ là số mol $CO_2$

  $\Rightarrow n_{H_2O}=x (mol)$

  Ta có: $8x+x=1,8$

  $\Leftrightarrow x=0,2$

  $\Rightarrow n_{CO_2}=1,6(mol); n_{H_2O}=0,2(mol)$

  $n_C=n_{CO_2}=1,6(mol)$

  $n_H=2n_{H_2O}=0,4(mol)$

  $n_N=2n_{N_2}=\dfrac{2.5,6}{28}=0,4(mol)$

  $n_C : n_H: n_N=1,6:0,4:0,4=4:1:1$

  Vậy CTHH A là $C_4HN$

  (Chưa có dữ kiện tìm $O$ trong A)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )