H2SO4 + NaNO3 -> HNO3 + (a) BaCl2 + 2(a) -> 2HCl + (b) + BaSO4 (b) + Ba(OH)2 -> 2(c) + BaSO4 2(c) + CuSO4 -> (d) + Na2SO4 (d) + 2HCl -> 2(e) + CuCl2

Question

H2SO4 + NaNO3 -> HNO3 + (a)
BaCl2 + 2(a) -> 2HCl + (b) + BaSO4
(b) + Ba(OH)2 -> 2(c) + BaSO4
2(c) + CuSO4 -> (d) + Na2SO4
(d) + 2HCl -> 2(e) + CuCl2

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-10T20:38:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:40:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  H2SO4 +NaNO3 → HNO3 + NaHSO4

  BaCl2 + 2NaHSO4 → 2HCl + Na2SO4 + BaSO4

  Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4

  2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

  Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )