Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH

Question

Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần
A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH H-COO-CH3

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-11-17T00:54:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:56:31+00:00

  Đáp án: D. CH3-COOH, H-COO-CH3

   

  0
  2021-11-17T00:56:39+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  \({M_X} = {M_Y} = 60\)

   X tác dụng được với \(Na,NaOH,{\text{N}}{{\text{a}}_2}C{O_3}\) nên X là axit.

  Vậy X là \(C{H_3}COOH\)

  Y tác dụng được với NaOH nhưng không phản ứng được với Na, vậy Y phải là este.

  Y là \(HCOOC{H_3}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )