Hai chiếc thuyền khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Nếu đi từ bến nọ đến bến kia thì thuyền xuôi dòng mất 12,5 giờ

Question

Hai chiếc thuyền khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Nếu đi từ bến nọ đến bến kia thì thuyền xuôi dòng mất 12,5 giờ còn thuyền ngược dòng trong 1,5 giờ chỉ đi được 0,03 quãng sông. Hỏi:
* Một cụm bèo trôi từ bến nọ đến bến kia hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Rylee 5 ngày 2021-12-06T17:56:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:57:55+00:00

  Đáp án:33 giờ 22 phút

                                                    bài giải

  1 : 12,5=225  

  1,5 : 0,03=50(giờ)

  :
  1 : 50=150 

  (225-150) :2=3100 

  (giờ) 

   

   

  0
  2021-12-06T17:58:14+00:00

  $\text{1 giờ chiếc thuyền xuôi dòng được:}$

  `1:12,5=2/25` $\text{(quãng sông)}$

  $\text{Chiếc thuyền đi ngược dòng hết:}$

  `1,5:0,03=50(giờ)`

  $\text{1 giờ chiếc thuyền ngược dòng được:}$
  `1:50=1/50` $\text{(quãng sống)}$

  $\text{1 giờ cụm bèo trôi được:}$

  `(2/25-1/50):2=3/100` $\text{(quãng sông)}$

  $\text{Cụm bèo trôi từ bến nọ đến bến kia hết:}$

  `1:3/100=100/3(giờ)` $\text{= 33 giờ 20 phút}$

                    $\text{Đ/s: 33 giờ 20 phút}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )