Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm

Question

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi người làm một mình bao lâu thì xong việc?

in progress 0
Amaya 2 ngày 2021-12-07T18:54:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:55:44+00:00

  2 tháng 4 2019 lúc 16:20

  Gọi thời gian người thứ nhất làm riêng xong công việc là x ngày

  Người thứ hai làm riêng xong công việc là y ngày

  Điều kiện: x > 4; y > 4

  Trong 1 ngày người thứ nhất làm được 1x1x công việc

  Trong 1 ngày người thứ hai làm được 1y1y công việc

  Trong 1 ngày cả hai người làm được 1:4=\(\frac{1}{4}\) công việc

  Ta có phương trình: 1x+1y=141x+1y=14

  Người thứ nhất làm riêng 9 ngày, người thứ hai đến làm chung 1 ngày nữa thì xong, ta có phương trình:

  10x+1y=110x+1y=1

  Ta có hệ phương trình:

  Đặt  ta có:

  Suy ra:

  x = 12; y = 6 thỏa mãn điều kiện bài toán.

  Vậy: Người thứ nhất làm riêng xong công việc trong 12 ngày

  Người thứ hai làm riêng xong công việc trong 6 ngày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )