Hai công nhân nếu làm chung thì hoàn thành một công việc trong 4 giờ . Người thứ nhất làm một nửa công việc . Người thứ hai làm nốt nửa công việc còn

Question

Hai công nhân nếu làm chung thì hoàn thành một công việc trong 4 giờ . Người thứ nhất làm một nửa công việc . Người thứ hai làm nốt nửa công việc còn lại thì toàn bộ công việc sẽ được hoàn thành trong 9 giờ . Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sẽ hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-09-28T14:49:39+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:50:41+00:00

  gọi x là số công việc người thứ nhất làm trong 1h

  ……..y………………………………………………hai…………………………

  ⇒4x+4y=1         (1)

  ng thứ nhất làm nửa công việc trong: 1/2 :x= 1/2x  (h)

  ……………hai làm………………………………………: 1/2 :y=1/2y   (h)

  ⇒1/2x + 1/2y = 9(h)      (2)

  từ (1) và (2)⇒ 4x+4y=1                 x=1/6

          (dấu và)                       ⇔

                    1/2x +1/2y=9              y=1/12

  vậy người thứ nhất làm trong 6h

         …………………hai………………………12h 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )