Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song ,cách nhau 15cm trong không khí, có 2 dòng điện cùng chiều có cường độ I1=10A và I2=5A chạy qua. xác định điểm M

Question

Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song ,cách nhau 15cm trong không khí, có 2 dòng điện cùng chiều có cường độ I1=10A và I2=5A chạy qua. xác định điểm M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do 2 dòng điện gây ra =0

in progress 0
Lyla 18 giờ 2021-09-20T22:58:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T22:59:11+00:00

  Đáp án:

   R1=10cm

  R2=5cm

  Giải thích các bước giải:
  \[r = 15cm;{I_1} = 10A;{I_2} = 5A;\]

  vì 2 dây dẫn cùng chiều và I1> I2 

  => điểm M nằm trong đường nối 2 dây và gần I2 hơn

  \({B_1} = {B_2} \Leftrightarrow \dfrac{{{I_1}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{R_2}}} \Rightarrow \dfrac{{10}}{{15 – {R_2}}} = \dfrac{5}{{{R_2}}} \Rightarrow {R_2} = 5cm\)

   

  0
  2021-09-20T22:59:16+00:00

  Đáp án: Là một mặt song song và cùng mặt phẳng với l1 và l2 cách l1 một khảng bằng 5 cm

   

  Giải thích các bước giải: B=2*10^-7*I/r

  Xét B tại M bởi L1 Bl1 = 2*10^-7*10/r1

  Xét B tại M bởi L2 Bl2 = 2*10^-7*5/r2

  Lấy tỉ lệ Bl1/Bl2 ta sẽ ra được r2*10/r1*5 = 1 => r2/r1 = 5/10 

  và r2+r1 = 15 (nếu em tìm điểm m thuộc mặt phẳng chứa l1 và l2) còn chính xác và khái khoát hơn thì mình công có dòng này)

  => r1 = 10, r2 = 5. 

  Đáp án là câu trả lời mở rộng trong trường hợp đặt trong không gian

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )