Hai dây dẫn thẳng rất dài song song với nhau, đặt cách nhau 8cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây có cường độ 10A và 20A, ngược chiều nhau

Question

Hai dây dẫn thẳng rất dài song song với nhau, đặt cách nhau 8cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây có cường độ 10A và 20A, ngược chiều nhau. Tìm cảm ứng từ tại: a.O cách mỗi dây 4cm ; b.M cách mỗi dây 5cm.

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-07T08:24:08+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:25:11+00:00

  Đáp án:

  a) \({15.10^{ – 5}}T\)

  b) \(1,{088.10^{ – 4}}T\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Cảm ứng từ do I1, I2 gây ra tại O là:

  \(\begin{array}{l}
  {B_1} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_1}}}{r} = {5.10^{ – 5}}T\\
  {B_2} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_2}}}{r} = {10^{ – 4}}T
  \end{array}\)

  Cảm ứng từ tại O là:

  \(B = {B_1} + {B_2} = {15.10^{ – 5}}T\)

  b) Cảm ứng từ do I1, I2 gây ra tại M là:

  \(\begin{array}{l}
  {B_1} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_1}}}{r} = {4.10^{ – 5}}T\\
  {B_2} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_2}}}{r} = {8.10^{ – 5}}T
  \end{array}\)

  Cảm ứng từ tại M là:

  \(B = \sqrt {B_1^2 + B_2^2 + 2{B_1}{B_1}.\dfrac{3}{5}}  = 1,{088.10^{ – 4}}T\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )