Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4 cm thì lực hút giữa chúng là 10 mũ trừ 5 Newton để lực hút giữa chúng là 2,5 nhân 10 mũ trừ 6

Question

Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4 cm thì lực hút giữa chúng là 10 mũ trừ 5 Newton để lực hút giữa chúng là 2,5 nhân 10 mũ trừ 6 Newton thì chúng phải đặt cách nhau là

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-11-26T18:33:21+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:34:33+00:00

  Đáp án:

  \(r’ = 8cm\) 

  Giải thích các bước giải:

  Công thức xác định độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích đặt trong không khí là:

  \(F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

  Theo bài ra ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}} = {10^{ – 5}}N\\
  F = \frac{{k.\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon .r{‘^2}}} = {2,5.10^{ – 6}}N
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \frac{F}{{F’}} = \frac{{r{‘^2}}}{{{r^2}}} = \frac{{{{10}^{ – 5}}}}{{{{2,5.10}^{ – 6}}}} = 4 \Rightarrow \frac{{r’}}{r} = 2\\
   \Rightarrow r’ = 2.r = 2.4 = 8cm
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )