Hai điện tích có độ lớn q1 = 2.10^-9C, q2 = 1.10^-9C tại 2 điểm A, B trong chân không cách nhau 2 cm. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm O c

Question

Hai điện tích có độ lớn q1 = 2.10^-9C, q2 = 1.10^-9C tại 2 điểm A, B trong chân không cách nhau 2 cm. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm O của AB

in progress 0
Eva 1 năm 2021-09-07T07:46:09+00:00 1 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:47:42+00:00

  Đáp án:

  \(E = 0,{9.10^5}V/m\) 

  Giải thích các bước giải:

  Cường độ điện trường của mỗi điện tích tại O là:

  \[\begin{array}{l}
  r = OA = OB = \frac{{AB}}{2} = 1cm = 0,01m\\
  {E_1} = \frac{{k{q_1}}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{{{2.10}^{ – 9}}}}{{0,{{01}^2}}} = 1,{8.10^5}V/m\\
  {E_2} = \frac{{k{q_1}}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{{{1.10}^{ – 9}}}}{{0,{{01}^2}}} = 0,{9.10^5}V/m
  \end{array}\]

  Vì q1 và q2 cùng dấu nên \(\overrightarrow {{B_1}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{B_2}} \), do đó:

  \[E = \left| {{E_1} – {E_2}} \right| = 0,{9.10^5}V/m\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )