Hai điện tích đặt tại A và B sinh ra các điện thế tại điểm C lần lượt là +40V và -75V . Điện thế tập hợp tại C có giá trị là ?

Question

Hai điện tích đặt tại A và B sinh ra các điện thế tại điểm C lần lượt là +40V và -75V . Điện thế tập hợp tại C có giá trị là ?

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-11-21T20:20:29+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:22:06+00:00

  Đáp án:

   115V

  Giải thích các bước giải:

   Điện thế tập hợp tại C:

  \({U_C} = {V_A} – {V_B} = 40 + 75 = 115(V)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )