Hai điện tích q1=q2=2×10^ -8 đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 1 đoạn 10cm trong chân không A/ tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=8cm cách B=6

Question

Hai điện tích q1=q2=2×10^ -8 đặt tại 2 điểm A và B cách nhau 1 đoạn 10cm trong chân không
A/ tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=8cm cách B=6cm
B/tính cường độ điện trường tại điểm M cách a=6cm cách b=4cm
C/ tính cường độ điện trường tại điểm Q cách điều 2 diện tích
D/ tính các điểm mà tại đó có E1 =-2E2
e/ tính các điểm mà tại đó có E1 =3 lần E2
Nhờ mọi người giải giúp mình ghi hoặc chụp lại điều được

in progress 0
Alice 1 năm 2021-08-31T17:51:42+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:52:48+00:00

  $q=q_{1}=q_{2}=2.10^{-8}C$

  $AB=10cm=0,1m$

  a, $AM=0,08m;$ $BM=0,06m$

  $⇒ΔABM$ vuông tại $M$

  $⇒\vec{E_{A}}⊥\vec{E_{B}}$

  $⇒|\vec{E}|=\sqrt{E_{A}²+E_{B}²}=\sqrt{(k.\dfrac{q}{AM²})²+(k.\dfrac{q}{BM²})²}$

  $=\sqrt{(9.10^{9}.\dfrac{2.10^{-8}}{0,08²})²+(9.10^{9}.\dfrac{2.10^{-8}}{0,06²})²}$

  $≈57367V/m$

  b, $AM=6cm=0,06m$

  $BM=4cm=0,04m$

  $⇒\vec{E_{A}}↑↓\vec{E_{B}}$

  $⇒|\vec{E}|=|E_{A}-E_{B}=|k.\dfrac{q}{AM²}-k.\dfrac{q}{BM²}|$

  $=|9.10^{9}.\dfrac{2.10^{-8}}{0,06²}-9.10^{9}.\dfrac{2.10^{-8}}{0,04²}|$

  $=62500V/m$

  c, $\vec{E_{A}}↑↓\vec{E_{B}}$

  $⇒E=0$

  d, Vì $E_{A}$ và $E_{B}$ luôn dương, nên không có điểm thỏa mãn đề bài

  e, $E_{A}=3E_{B}$

  $⇒k.\dfrac{q}{AM²}=3k.\dfrac{q}{BM²}$

  $⇒BM²=3AM²$

  $⇒BM=\sqrt{3}AM$

  Vậy tại điểm thỏa mãn $BM=\sqrt{3}AM$ thì $E_{A}=3E_{B}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )