Hai đội công nhân cùng sửa một đoạn đường .Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong công việc . Nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành nhanh hơn đội 2 là

Question

Hai đội công nhân cùng sửa một đoạn đường .Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong công việc . Nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành nhanh hơn đội 2 là 6 ngày .Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội làm trong bao nhiêu ngày xong đoạn đường?

in progress 0
Katherine 10 phút 2021-09-15T20:04:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T20:05:58+00:00

  Gọi thời gian đội I làm một mình xong việc là x (ngày), x > 0.

  Vì đội II hoàn thành công việc lâu hơn đội I là 6 ngày nên thời gian một mình đội II làm xong việc là x + 6 (ngày).

  Mỗi ngày đội I làm được 1/x (công việc).

  Mỗi ngày đội II làm được 1/x+6(công việc)

  Ta có : 1/x+1/x+6=1/4

  Giải phương trình: x(x + 6) = 4x + 4x + 24 hay x2– 2x – 24 = 0, ∆’ = 1 + 24 = 25 = 52

  x1 = 1 + 5 = 6, x2 = 1 – 5 = -4

  Vì x > 0 nên x2 = -4 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

  Một mình đội I làm trong 6 ngày thì xong việc.

  Một mình đội II làm trong 12 ngày thì xong việc.

  0
  2021-09-15T20:06:14+00:00

  Đáp án:

   Giải thích các bước giải: 

  Gọi thời gian đội I làm một mình xong việc là x (ngày), x > 0.

  Vì đội II hoàn thành công việc lâu hơn đội I là 6 ngày nên thời gian một mình đội II làm xong việc là x + 6 (ngày).

  Mỗi ngày đội I làm được 1/x (công việc).

  Mỗi ngày đội II làm được 1/x+6(công việc)

  Ta có : 1/x+1/x+6=1/4

  Giải phương trình: x(x + 6) = 4x + 4x + 24 hay x2– 2x – 24 = 0, ∆’ = 1 + 24 = 25 = 52

  x1 = 1 + 5 = 6 ( thỏa mãn) 

  x2 = 1 – 5 = -4 ( loại) 

  Một mình đội II làm trong x+6=6+6=12 ngày thì xong việc

   Vậy: một mình đội I làm trong 6 ngày thì xong việc.

           một mình đội II làm trong 12 ngày thì xong việc.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )