Hai dòng điện cường độ I1=2A,I2 =3A chạy cùng chiều trong hai dây dẫn song song và cách nhau 50cm 1. Xác định cảm ứng từ tại: a) điểm M cách dòng I1

Question

Hai dòng điện cường độ I1=2A,I2 =3A chạy cùng chiều trong hai dây dẫn song song và cách nhau 50cm
1. Xác định cảm ứng từ tại:
a) điểm M cách dòng I1 20cm; I2 30cm
b) điểm N cách dòng I1 40cm; I2 30cm
c) điểm K cách đều mỗi dây dẫn 50 cm
2. Tính lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của hai dây.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-14T07:01:17+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:02:49+00:00

  Đáp án:

  1. a.\[{B_M} = 0$

  b.\[{B_N} = \sqrt 5 {.10^{ – 6}}T$

  c.\[{B_K} = 1,{74.10^{ – 6}}T$

  2. \[F = 2,{4.10^{ – 6}}N/m$

  Giải thích các bước giải:

  Vì dòng điện trong hai dây cùng chiều nên vecto cảm ứng từ trong vùng giữa hai dây sẽ ngược chiều, ngoài vùng đó sẽ cùng chiều

  1. Cảm ứng từ tại:

  a. Điểm M là:

  \[{B_M} = {B_1} – {B_2} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{2}{{0,2}} – {2.10^{ – 7}}.\dfrac{3}{{0,3}} = 0$

  b. ĐIểm N là:

  \[{B_N} = \sqrt {{B_1}^2 + {B_2}^2}  = \sqrt {{{\left( {{{2.10}^{ – 7}}.\dfrac{2}{{0,4}}} \right)}^2} + {{\left( {{{2.10}^{ – 7}}.\dfrac{3}{{0,3}}} \right)}^2}}  = \sqrt 5 {.10^{ – 6}}T$

  c. Điểm K là:

  \[{B_K} = \sqrt {{B_1}^2 + {B_2}^2 + 2{B_1}{B_2}\cos \left( {{{60}^o}} \right)}  = 1,{74.10^{ – 6}}T$

  2. Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của hai dây là:

  \[F = {2.10^{ – 7}}\dfrac{{{I_1}{I_2}}}{R} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{2.3}}{{0,5}} = 2,{4.10^{ – 6}}N/m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )