Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H ,O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A thu được 1,344 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 1,62 gam H2O. Tỉ khối B so v

Question

Hai đồng phân A và B chỉ chứa C, H ,O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A thu được 1,344 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 1,62 gam H2O. Tỉ khối B so với Hidro bằng 23, A tác dụng được với natri giải phóng Hidro con B không tác dụng với natri. Hãy xác định công thức phân tử công thức cấu tạo và gọi tên a và b

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-12T07:42:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:43:57+00:00

  Đáp án:

   C2H6O

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nC{O_2} = \dfrac{{1,344}}{{22,4}} = 0,06\,mol \Rightarrow nC = nC{O_2} = 0,06\,mol\\
  n{H_2}O = \dfrac{{1,62}}{{18}} = 0,09\,mol \Rightarrow nH = 2n{H_2}O = 0,18\,mol\\
  mO = 1,38 – 0,06 \times 12 – 0,18 = 0,48\,g\\
   \Rightarrow nO = \dfrac{{0,48}}{{16}} = 0,03\,mol\\
  nC:nH:nO = 0,06:0,18:0,03 = 2:6:1\\
   \Rightarrow CTDGN:{C_2}{H_6}O\\
  M = 23 \times 2 = 46g/mol \Rightarrow 46n = 46 \Rightarrow n = 1\\
  CTPT:{C_2}{H_6}O\\
  \text{ A tác dụng với Na nên A là ancol}\\
  CTCT\,A:C{H_3} – C{H_2} – OH\\
  CTCTB:C{H_3} – O – C{H_3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )