Hai gen B và b đều có chiều dài 4080A, gen B có tỉ lệ A/G= 1/3 , gen b có tỉ lệ A/G =2/3 . – Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen. –

Question

Hai gen B và b đều có chiều dài 4080A, gen B có tỉ lệ A/G= 1/3 , gen b có tỉ lệ A/G =2/3 .
– Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
– Trong 2 gen trên gen nào có cấu trúc bền vững hơn? Giải thích.

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-07-08T20:45:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:46:50+00:00

  Đáp án:

  – Tổng số Nu của hai gen là:

  `4080 × 2 : 3,4 = 2400` Nu

  a.

  * Xét gen B:

  – Ta có:

  `3A = G`

  – Ta lại có:

  `2A + 2G = 2400`

  `⇒ 2A + 2.3A = 2400`

  `⇒ 2A + 6A = 2400`

  `⇒ 8A = 2400` 

  `⇒ A = 300` Nu `= T`

  `⇒ G = X = 900` Nu

  * Xét gen b:

  – Ta có:

  `3A = 2G`

  – Ta lại có:

  `2A + 2G = 2400`

  `⇒ 2A + 3A = 2400`

  `⇒ 5A = 2400` 

  `⇒ A = 480` Nu `= T`

  `⇒ G = X = 720` Nu

  b.

  – Số liên kết Hiđrô của gen B là:

  `2.300 + 3.900 = 3300` liên kết Hiđrô

  – Số liên kết Hiđrô của gen b là:

  `2.480 + 3.720 = 3120` liên kết Hiđrô

  – Như vậy, gen B có cấu trúc bền vững hơn gen b do có số lượng liên kết Hiđrô nhiều hơn

   

  0
  2021-07-08T20:47:10+00:00

  Đáp án:

  * Tính số lượng từng loại Nu của mỗi gen:

  – Vì gen $B$ và $b$ có chiều dài bằng nhau. Nên tổng số $Nu$ của từng gen là:

   $N=\dfrac{4080×2}{3,4}=2400(Nu)$

  – Số lượng từng loại $Nu$ của gen $B$ là:

  $A=T=N×\dfrac{1}{4}:2=2400×\dfrac{1}{4}:2=300(Nu)\\G=X=N×\dfrac{3}{4}:2=2400×\dfrac{3}{4}:2=900(Nu)$

  – Số lượng từng loại $Nu$ của gen $b$ là:

  $A=T=N×\dfrac{2}{5}:2=2400×\dfrac{2}{5}:2=480(Nu)\\G=X=N×\dfrac{3}{5}:2=2400×\dfrac{3}{5}:2=720(Nu)$

  * Trong 2 gen trên gen nào có cấu trúc bền vững hơn? Giải thích.

  – Số liên kết hidro của gen $B$ là:

  $H=2×300+3×900=3300$ ( Liên kết )

  – Số liên kết hidro của gen $b$ là:

  $H=2×480+3×720=3120$ ( Liên kết )

  $⇒$ Số liên kết hidro giữa 2 mạch của gen $B$ nhiều hơn số liên kết hidro giữa 2 mạch của gen $b$

  $⇒$ Gen $B$ có cấu trúc bền vững hơn gen $b$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )