hai giá trị x y giá trị của x ra màn hình sau đó Hoán Đổi Vị trí của x và y in ra màn hình X và Y

Question

hai giá trị x y giá trị của x ra màn hình sau đó Hoán Đổi Vị trí của x và y in ra màn hình X và Y

in progress 0
Gianna 2 tuần 2021-07-10T12:16:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:18:04+00:00

  Ở ảnh nha bạn

  hai-gia-tri-y-gia-tri-cua-ra-man-hinh-sau-do-hoan-doi-vi-tri-cua-va-y-in-ra-man-hinh-va-y

  0
  2021-07-10T12:18:29+00:00

  program Hello;
  uses crt;
  var a:string;
  begin
      clrscr;
      Write(‘nhap a: ‘);
      readln(a);
      clrscr;
      Writeln(‘So da nhap: ‘, a);
      Writeln(‘So da doi vi tri: ‘, a[2], a[1]);
  end.

  program Hello;
  uses crt;
  var x,y,i: integer;
      a:string;
  begin
      clrscr;
      Write(‘nhap x: ‘);
      readln(x);
      Write(‘nhap y: ‘);
      readln(y); 
      Writeln(‘x: ‘, x);
      i:= x;
      x:= y;
      y:= i;
      Writeln(‘x, y:’, x, ‘, ‘, y)
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )