hai kho chua tat ca 145 tan thoc , biet neu chuyen 12 tan thi kho A sang kho B thi luc nay so thoc o kho A bang 2/3 so thoc o kho B.Hoi 2 kho chua bao

Question

hai kho chua tat ca 145 tan thoc , biet neu chuyen 12 tan thi kho A sang kho B thi luc nay so thoc o kho A bang 2/3 so thoc o kho B.Hoi 2 kho chua bao nhiu tan thoc?

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-08-31T13:56:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:58:12+00:00

  Đáp án:

  Lúc đầu:  Kho A : 70 tấn; kho B : 75 tấn.

  Giải thích các bước giải:

  Sau khi chuyển 12 tấn từ kho A sang kho B, coi số thóc ở kho A là 2 phần bằng nhau thì số thóc ở kho B là 3 phần như thế.

  Khi chuyển thóc từ kho A sang kho B thì tổng số thóc ở cả hai kho là không thay đổi và vẫn bằng 145 tấn.

  Tổng số phần bằng nhau là :

  2 + 3 = 5 (phần)

  Giá trị mỗi phần bằng nhau là : 

  145 : 5 = 29 (tấn)

  Lúc đầu kho A chứa số tấn thóc là :

  29 x 2 +12 = 70 (tấn)

  Lúc đầu kho B chứa số tấn thóc là :

  145 – 70 = 75 (tấn)

  Đáp số : Kho A : 70 tấn; Kho B : 75 tấn.

   

  0
  2021-08-31T13:58:39+00:00

  Đáp án:

  số thóc của kho A và kho B lần lượt là: 70 tấn thóc và 75 tấn thóc

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số thóc lúc đầu của kho A là a(tấn thóc) (12<a<145)

  Do tổng của hai kho thóc A và B lúc đầu là 145 tấn

  ⇒Số thóc ở kho B là: 145-a(tấn thóc)

  Nêú chuyển 12 tấn thóc từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc ở kho A là: a-12

  Và số thóc ở kho B lúc này là: 145-a+12=157-a

  Theo bài ra ta có: a-12=2/3.(157-a)

  ⇔3a-36=314-2a

  ⇔a=70 (tấn)

  ⇒b=145-70=75(tấn)

  Vậy số thóc của kho A và kho B lần lượt là: 70 tấn thóc và 75 tấn thóc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )