Hai kho thóc có tất cả 270 tấn thóc biết sau khi lấy đi 3/4 số thóc ở kho thứ nhất và 4/5 ở kho thóc thứ hai thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau.

Question

Hai kho thóc có tất cả 270 tấn thóc biết sau khi lấy đi 3/4 số thóc ở kho thứ nhất và 4/5 ở kho thóc thứ hai thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau.

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-10T23:42:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T23:44:30+00:00

   phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ nhất sau 

            1-3/4=1/4(số thóc)

  phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ 2 là

          1-4/5=1/5(số thóc)

  ta coi số thóc ở kho thứ nhất là  4 phần thì số thóc ở kho 2 là 5 phần như thế

     số thóc ở kho thứ nhất là

   270:(4+5)*4= 120 ( tấn )

      số thóc ở kho thứ hai là 

  270-120=150( tấn )

              đ/s kho 1:120 tấn

                    kho 2: 150 tấn

   chúc bạn học tốt

  +……+

  0
  2021-10-10T23:44:45+00:00

  Phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ nhất sau khi lấy đi 3/4 số thóc là:

         1 – 3/4 = 1/4 (số thóc)

  Phân số chỉ số thóc còn lại ở kho thứ 2 là:

        1 – 4/5 = 1/5 (số thóc)

  Ta coi số thóc ở kho thứ nhất là 4 phần thì số thóc ở kho 2 là 5 phần như thế.

  Số thóc ở kho thứ nhất là:

        270 : (4+5) x 4 = 120 ( tấn )

  Số thóc ở kho thứ hai là:

        270 – 120 = 150 ( tấn )

               Đáp số: Kho thứ 1: 120 tấn thóc

                            Kho thứ 2: 150 tấn thóc

  Bạn vote cho mk 5 sao và cho mk câu trả lời hay nhất nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )