Hai lớp 5A và 5B tham gia trồng cây.Số cây lớp 5A trồng bằng 3/4 số cây lớp 5B.Nếu lớp 5B trồng ít đi 12 cây thì số cây lớp 5A bằng 6/7 số cây lớp 5B

Question

Hai lớp 5A và 5B tham gia trồng cây.Số cây lớp 5A trồng bằng 3/4 số cây lớp 5B.Nếu lớp 5B trồng ít đi 12 cây thì số cây lớp 5A bằng 6/7 số cây lớp 5B hỏi mỗi lớp trồng đc bao nhiêu cây

in progress 0
Adalynn 1 giờ 2021-09-14T09:08:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:09:15+00:00

  Đáp án:

  5A : 84 cây

  5B : 112 cây

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số giữa 12 cây lớp 5A trồng thêm và số cây lớp 5B trồng được là :

  $\frac{6}{7}$ – $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{28}$ ( tổng số cây lớp 5B )

  Lớp 5B trồng được số cây là :

  12 : $\frac{3}{28}$ = 112 ( cây )

  Lớp 5A trồng được số cây là :

  112 : $\frac{3}{4}$ = 84 ( cây )

  Đáp số : 5A : 84 cây

                5B : 112 cây

  Mong chuyên gia cho em 1 cái xác thực 

  0
  2021-09-14T09:09:24+00:00

  Số cây lớp 5A trồng bằng $\dfrac{3}{4}$ số cây lớp 5B.

  Nếu lớp 5B trồng ít đi 12 cây thì số cây lớp 5A bằng $\dfrac{6}{7}$ số cây lớp 5B nên tỉ số giữ 12 cây lớp 5A trồng thêm với số cây lớp 5B trồng được là:

        $\dfrac{6}{7}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{28}$ (tổng số cây lớp 5B)

  Lớp 5B trồng được số cây là:

        $12:\dfrac{3}{28}=112$ (cây)

  Lớp 5A trồng được số cây là:

         $112\times\dfrac{3}{4}=84$ (cây)

                   Đáp số: 5A: $84$ cây, 5B: $112$ cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )