Hai lớp 6A và 6B có tất cả 102 học sinh.Biết rằng $\frac{2}{3}$ số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh của lớp 6B.Hỏi mỗi lớp có bao nh

Question

Hai lớp 6A và 6B có tất cả 102 học sinh.Biết rằng $\frac{2}{3}$ số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh của lớp 6B.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Ruby 1 giờ 2021-09-07T07:38:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:40:28+00:00

  Hai lớp 6A và 6B có tất cả 102 học sinh.Biết rằng 23 số học sinh của lớp 6A bằng 34 số học sinh của lớp 6B.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

   Giai:

  Tỉ số lớp 6A và 6B là:

  2/3:3/4=8/9

  Số học sinh của lớp 6A là:

  102:(8+9)=48 (hs)

  Số học sinh của lớp 6B là:

  102-48=54 (hs)

  Đáp số:6A:48hs

              6B:54hs 

  học tốt

  0
  2021-09-07T07:40:47+00:00

  Số hc sinh lp 6A là :

  102 . 2/3 = 68 hs

  Số hc sinh lp 6B là :

  68 . 3/4 = 51 hs

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )