Hai lớp 9A và 9B có tất cả 71 học sinh cùng đi lao động trồng cây mỗi học sinh 9A phải trồng 9 cây , mỗi học sinh 9B phải trồng 10 cây. Hỏi mỗi lớp có

Question

Hai lớp 9A và 9B có tất cả 71 học sinh cùng đi lao động trồng cây mỗi học sinh 9A phải trồng 9 cây , mỗi học sinh 9B phải trồng 10 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh , biết tổng số cây hai lớp dã trồng là 674.

in progress 0
Arianna 5 tháng 2021-07-20T22:08:50+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:10:08+00:00

  Gọi x là số học sinh lớp 9A ( x>0)

  y là sô học sinh lớp 9B (y>0)

  hai lớp 9A và 9B có tất cả 71 học sinh thì x + y = 71 (1)

  mỗi học sinh 9A phải trồng 9 cây , mỗi học sinh 9B phải trồng 10 cây ,tổng số cây hai lớp dã trồng là 674 thì 9x + 10y = 674 ( 2)

  Từ (1) và (2) ⇒ ta có hpt 

  { x + y = 71 

  9x + 10y = 674

  ⇔{ -9x – 9y = -639

  9x + 10y = 674

  ⇔{ y = 35

  9x + 10.35 = 674

  ⇔{ x = 36(n)

  y=35(n)

  Vậy lớp 9A có 36 học sinh 

  lớp 9B có 35 học sinh

  0
  2021-07-20T22:10:12+00:00

  Gọi số học sinh lớp 9A là:x (x∈ N*,học sinh)

        số học sinh lớp 9B là:y (y ∈ N*,học sinh)

  Vì tổng số học sinh cả hai lớp 9A và 9B là 71 học sinh nên ta có phương trình:

  x+y=71       (1)

  Vì mỗi học sinh 9A phải trồng 9 cây,học sinh 9B phải trồng 10 cây và tổng số cây hai lớp trồng được là 674 cây nên ta có phương trình:

  9x+10y=674      (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trinh:

  $\left \{ {{x+y=71} \atop {9x+10y=674}} \right.$ ⇔ $\left \{ {{9x+9y=639} \atop {9x+10y=674}} \right.$ ⇔$\left \{ {{y=35} \atop {9x+10y=674}} \right.$ ⇔$\left \{ {{y=35(t/m)} \atop {x=36(t/m)}} \right.$

  Vậy số học sinh lớp 9A là: 36 học sinh

         số học sinh lớp 9B là: 35 học sinh

  Chúc bạn học tốt nhé! ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )