Hai người cùng làm việc trong 12 giờ thì xong. Nếu người 1 làm trong 4 giờ và người 2 làm trong 6 giờ thì được $\frac{2}{5}$ công việc. Nếu 1 người là

Question

Hai người cùng làm việc trong 12 giờ thì xong. Nếu người 1 làm trong 4 giờ và người 2 làm trong 6 giờ thì được $\frac{2}{5}$ công việc. Nếu 1 người làm công việc đó thì trong mấy giờ thì xong?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-09-23T03:58:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:59:27+00:00

  Đáp án: Người $1: 20h,$ người $2: 30h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi mỗi giờ người thứ nhất và thứ hai làm được $x,y$ phần công việc $(x,y>0)$

  Vì $2$ người cùng làm trong $12$ giờ thì xong

  $\to 12(x+y)=1\to x+y=\dfrac1{12}$

  Nếu người một làm trong $4h$ và người $2$ làm trong $6h$ thì được $\dfrac25$ phần công việc

  $\to 4x+6y=\dfrac25$

  $\to 4(x+y)+2y=\dfrac25$

  $\to 4\cdot \dfrac1{12}+2y=\dfrac25$

  $\to y=\dfrac1{30}\to x=\dfrac1{12}-y=\dfrac1{20}$

  $\to$Nếu làm riêng thì người thứ nhất làm trong $1:\dfrac1{20}=20h$ và người thứ $2$ làm trong $1:\dfrac1{30}=30h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )