Hai người cùng suất phát một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 120km, người thứ nhất đi xe máy vs vận tốc 30km/h người thứ 2 đi xe đạp vs vận tốc 12,

Question

Hai người cùng suất phát một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 120km, người thứ nhất đi xe máy vs vận tốc 30km/h người thứ 2 đi xe đạp vs vận tốc 12,5km/h. Sau bao lâu thì 2 người gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Coi 2 người là chuyển động đều

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-11-24T17:19:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:20:45+00:00

  Đáp án:

   t=2,8h

  cách A:84km

  Giải thích các bước giải:

   AB=120km;v1=30km/h; v2=12,5km/h

  thời gian 2 xe đi được là như nhau: t

  ta có:
  \({S_1} + {S_2} = AB <  =  > {v_1}.t + {v_2}.t = AB =  > t = \frac{{AB}}{{{v_1} + {v_2}}} = \frac{{120}}{{30 + 12,5}} = 2,8h\)

  sau thời gian:t=2,8h hai người gặp nhau

  cách vị trí A: 
  \({S_1} = {v_1}.t = 30.2,8 = 84km\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )