Hai người đi xe đạp người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ giờ A a, người nào đi nhanh hơn b, n

Question

Hai người đi xe đạp người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút người thứ hai đi quãng đường 7,5 km hết 0,5 giờ giờ
A
a, người nào đi nhanh hơn
b, nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút hai người cách nhau bao nhiêu km

in progress 0
Maria 1 năm 2021-10-16T12:31:26+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-16T12:32:26+00:00

  Đáp án:

   v1=5m/s

  Giải thích các bước giải:
  \[{S_1} = 300m;{t_1} = 1p = 60s;{S_2} = 7,5km = 7500m;t = 0,5h = 1800s\]

  a> vận tốc mỗi người:
  \[{v_1} = \frac{{{S_1}}}{{{t_1}}} = \frac{{300}}{{60}} = 5m/s\]

  \[{v_2} = \frac{{{S_2}}}{{{t_2}}} = \frac{{7500}}{{1800}} = 4,2m/s\]

  => người 1 đi nhanh hơn

  b> quãng đường đi được sau 20 phút
  \[S{‘_1} = {v_1}.{t} = 5.20.60 = 6000m\]

  \[S{‘_2} = {v_2}.t = 4,2.20.60 = 5040m\]

  khoảng cách 2 người:
  \[S = S{‘_1} – S{‘_2} = 6000 – 5040 = 960m\]

  -1
  2021-10-16T12:32:59+00:00

  a) s1 = 300m ; t1 = 1ph = 60s

  s2 = 7,5km = 7500m ; t2 = 0,5h = 1800s

  Vận tốc của người thứ nhất là:

  v1=s1t1=30060=5(m/s)

  Vận tốc của người thứ hai là:

  v2=s2t2=75001800=2564,17(m/s)

  Ta thấy v1 > v2 nên người thứ nhất đi nhanh hơn.

  b) Sau t = 20ph = 1200s thì quãng đường mỗi người đi được là:

  Người thứ nhất: s1=v1.t=5.1200=6000(m)

  Người thứ hai: s2=v2.t=2561200=5000(m)

  Do hai người chuyển động cùng chiều và xuất phát cùng thời điểm nên khoảng cách giữa hai người vào lúc này là:

  s=s1s2=60005000=1000(m)=1(km).theo mik là như vậy

  vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )