Hai người xuất phátc cùng lúc từ hai điểm A và B cách nhau 60km/h. Người thứ 1 đi xe máy từ A đến B với vt v1 =30km/h. Người thứ 2 đi xe đạp từ B ngượ

Question

Hai người xuất phátc cùng lúc từ hai điểm A và B cách nhau 60km/h. Người thứ 1 đi xe máy từ A đến B với vt v1 =30km/h. Người thứ 2 đi xe đạp từ B ngược về A với vt = 10km/h. Coi chuyển động của hai xe là đều
a) hỏi bao lâu 2 ng gặp nhau, xác định chỗ gặp nhau?
b) hỏi sao bao lâu 2 người cách nhau 20km?

in progress 0
Katherine 6 ngày 2021-09-02T13:17:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:19:24+00:00

  Đáp án:

  `a)` Ta gọi `x` là thời gian mà hai xe đã đi được 

  `Đk :x>0`

  Quãng đường xe máy đi từ B là : `30x (km) `

  Quãng đường xe đạp đi từ B là :`10x (km) `

  Quãng đường mà cả `2` xe đi được là : `60km `

  `⇒ 30x+ 10x= 60`

  `⇔ 40x= 60 `

  `⇔ x=1,5 (TM)`

  Vậy sau `1,5` giờ hai xe gặp nhau 

  `b)`Ta gọi `x` là thời gian mà `2` xe đi thì cách nhau `20km`  

  Tổng quãng đường `2` xe đi được là : `60km ` 

  `*TH1:` Nếu `2` xe không đi qua nhau

  `10x+30x+20=60 `

  `<=> 40x=40`

  `<=> x=1 (TM)`

  Vậy sau `1` giờ  hai xe cách nhau `20`km   

  `*TH2:` Nếu `2` xe đi qua nhau

  `10x+30x-20=60 `

  `<=> 40x=80`

  `<=>x=2 (TM) `

  Vậy sau `2` giờ hai xe cách nhau `20`km

   

  0
  2021-09-02T13:19:53+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a.t = 1,5h\\
  {s_1} = 45km\\
  b.{t_1} = 1h\\
  {t_2} = 2h
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  a. Hai người gặp nhau sau:

  $t = \dfrac{s}{{{v_1} + {v_2}}} = \dfrac{{60}}{{30 + 10}} = 1,5h$

  Nơi gặp nhau cách A:

  ${s_1} = {v_1}t = 1,5.30 = 45km$

  b. Trước khi gặp nhau hai người cách nhau 20km sau:
  $\begin{array}{l}
  \Delta s = s – {s_1} – {s_2} \Leftrightarrow s – \left( {{v_1}{t_1} + {v_2}{t_1}} \right) = \Delta s\\
   \Leftrightarrow 30{t_1} + 10{t_1} = 60 – 20 = 40 \Rightarrow t = 1h
  \end{array}$

  Sau khi gặp nhau hai người cách nhau 20km sau:

  ${t_2} = t + t’ = t + \dfrac{{\Delta s}}{{{v_1} + {v_2}}} = 1,5 + \dfrac{{20}}{{30 + 10}} = 2h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )