hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ a đến b dài 133km vân tốc của xe đi từ a bằng 9/12 vận tốc của xe đi từ b. Hai xe gặp nhau sau 1h

Question

hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ a đến b dài 133km vân tốc của xe đi từ a bằng 9/12 vận tốc của xe đi từ b. Hai xe gặp nhau sau 1h 24p. Tính vận tốc của mỗi xe

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-07-30T03:55:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:57:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                                                     Bài giải

                 Đổi 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

  Tổng vận tốc hai xe là

       133 : 1,4 = 95 (km/giờ)

  Vận tốc ô tô đi từ a là

        95 : (9 + 12) x 9 = 40,7 (km/giờ)

  Vận tốc của xe ô tô đi từ b là

        95 – 40,7 = 54,3 (km/giờ)

                     Đáp số : Xe ô tô đi từ a: 40,7 km/giờ

                                   Xe ô tô đi từ b: 54,3 km/giờ

  0
  2021-07-30T03:57:13+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Đổi: `1\ giờ\ 24\ phút=1,4\ giờ`

  Tổng vận tốc hai xe là:

       `133:1,4=95(km//giờ)`

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `9+12=21` (phần)

  Vận tốc của xe đi từ A là:

       `95:21xx9=40,7(km//giờ)`

  Vận tốc của xe đi từ B là:

       `95-40,7=54,3(km//giờ)`

            Đáp số: `40,7km//giờ;\ 54,3km//giờ`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )