Hai quả cầu kim loại giống nhau treo vào 1 điểm bởi hai dây l=20cm. Truyền cho 2 quả cầu điện tích tổng cộng q=8.10^-7, chúng đẩy nhau, các dây treo h

Question

Hai quả cầu kim loại giống nhau treo vào 1 điểm bởi hai dây l=20cm. Truyền cho 2 quả cầu điện tích tổng cộng q=8.10^-7, chúng đẩy nhau, các dây treo hợp thành góc 2a=90 độ. Cho g=10m/s^2
a, Tìm khối lượng mỗi quả cầu
b, Truyền thêm cho 1 quả cầu điện tích q’, hai quả cầu vẫn đẩy nhau nhưng góc giữa 2 quả cầu giảm còn 60 độ. Tính q’

in progress 0
Piper 2 giờ 2021-09-07T09:52:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:54:19+00:00

  Đáp án:

  a) \(m = 0,0018kg\)

  b) \(q’ =  – {1,11.10^{ – 7}}C\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Khoảng cách giữa 2 quả cầu:

  \(r = l\sqrt 2  = 20\sqrt 2 cm\)

  Độ lớn lực điện:

  \(F = \dfrac{{k{{\left( {\dfrac{q}{2}} \right)}^2}}}{{{r^2}}} = 0,018N\)

  Ta có:

  \(\tan \alpha  = \dfrac{F}{P} \Rightarrow P = F \Rightarrow m = 0,0018kg\)

  b) Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \tan 30 = \dfrac{{F’}}{P} \Rightarrow F’ = {6.10^{ – 3}}\sqrt 3 N\\
   \Rightarrow \dfrac{{k.\dfrac{q}{2}.q”}}{{\dfrac{l}{2}}} = {6.10^{ – 3}}\sqrt 3 \\
   \Rightarrow q” = {2,89.10^{ – 7}}C\\
   \Rightarrow q’ =  – {1,11.10^{ – 7}}C
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )