Hai quả cầu kim loại nhỏ đặt cách nhau một khoảng là r=2cm đẩy nhau bằng lực F=4,14N . Độ lớn điện tích tổng cộng của hai vật là 5.10^-5C. Điện tích c

Question

Hai quả cầu kim loại nhỏ đặt cách nhau một khoảng là r=2cm đẩy nhau bằng lực F=4,14N . Độ lớn điện tích tổng cộng của hai vật là 5.10^-5C. Điện tích của mỗi vật là

in progress 0
Adeline 3 ngày 2021-09-08T06:15:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:17:17+00:00

  Đáp án:

   1 vật có điện tích là \(4,{999632.10^{ – 5}}C\), vật còn lại có điện tích là \(3,{68.10^{ – 9}}C\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \({q_1} + {q_2} = {5.10^{ – 5}} \Rightarrow {q_2} = {5.10^{ – 5}} – {q_1}\)

  Lực tương tác giữa 2 điện tích này là:

  \(\begin{array}{l}
  {F_{12}} = {F_{21}} = k\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{r^2}}} \Rightarrow 4,14 = {9.10^9}\frac{{{q_1}{q_2}}}{{0,{{02}^2}}}\\
   \Rightarrow {q_1}{q_2} = 1,{84.10^{ – 13}}\\
   \Rightarrow {q_1}.({5.10^{ – 5}} – {q_1}) = 1,{84.10^{ – 13}}\\
   \Rightarrow {q_1}^2 – {5.10^{ – 5}}{q_1} + 1,{84.10^{ – 13}} = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {q_1} = 4,{999632.10^{ – 5}}C \Rightarrow {q_2} = {5.10^{ – 5}} – {q_1} = {5.10^{ – 5}} – 4,{999632.10^{ – 5}} = 3,{68.10^{ – 9}}C\\
  {q_1} = 3,{68.10^{ – 9}}C,{q_2} = 4,{999632.10^{ – 5}}C
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )