Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích ????1, ????2 đặt cách nhau đoạn 2cm trong không khí thì chúng đẩy nhau với lực ???? = 2.7. 10−4????. Ch

Question

Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích ????1, ????2 đặt cách nhau đoạn 2cm trong không khí thì chúng đẩy nhau với lực ???? = 2.7. 10−4????. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau với lực ????, = 3.6. 10−4????. Xác định ????1, ????2.

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-06T09:53:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:54:33+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l} TH_1: & q_1=6.10^{-9}C \\ \ & q_2=2.10^{-9}C \\ TH_2: & q_1=-6.10^{-9}C \\ \ & q_2=-2.10^{-9}C \end{array}$

  Giải:

  Vì 2 quả cầu đẩy nhau nên chúng mang điện tích cùng dấu

  Trước khi tiếp xúc:

  `F=k\frac{|q_1q_2|}{r^2}`

  → `q_1q_2=|q_1q_2|=\frac{Fr^2}{k}=\frac{2,7.10^{-4}.0,02^2}{9.10^9}=1,2.10^{-17}`

  Sau khi tiếp xúc:

  $q’_1=q’_2=\dfrac{q_1+q_2}{2}$

  $F’=k\dfrac{|q’_1q’_2|}{r^2}=k\dfrac{(\dfrac{q_1+q_2}{2})^2}{r^2}$

  $F’=k\dfrac{(q_1+q_2)^2}{4r^2}$

  → $(q_1+q_2)^2=\dfrac{4F’r^2}{k}=\dfrac{4.3,6.10^{-4}.0,02^2}{9.10^9}=6,4.10^{-17}$

  TH1:

  $\begin{cases} q_1q_2=1,2.10^{-17} \\ q_1+q_2=8.10^{-9} \end{cases} → \begin{cases} q_1=6.10^{-9} \ (C) \\ q_2=2.10^{-9} \ (C) \end{cases}$

  TH2:

  $\begin{cases} q_1q_2=1,2.10^{-17} \\ q_1+q_2=-8.10^{-9} \end{cases} → \begin{cases} q_1=-6.10^{-9} \ (C) \\ q_2=-2.10^{-9} \ (C) \end{cases}$

  0
  2021-07-06T09:54:43+00:00

  Vì hai quả cầu đẩy nhau nên `q_1q_2>0`

  `=>q_1q_2=(F.r^2)/k=12.10^(-18)`

  Khi tiếp xúc rồi đưa về vị trí cũ:

  `q_1’=q_2’=(q_1+q_2)/2`

  `=>|q_1+q_2|=2rsqrt{F/k}=8.10^(-9)`

  `=>`$\begin{cases}q_1q_2=12.10^{-18}\\q_1+q_2=8.10^{-9}\end{cases}$

  Hoặc

  $\begin{cases}q_1q_2=12.10^{-18}\\q_1+q_2=-8.10^{-9}\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )