Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1 ,q2 trong không khí cách nhau 2 cm thì chúng đẩy nhau 1 lực 2,7×10^-4 N. Cho hai quả cầu chạ

Question

Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1 ,q2 trong không khí cách nhau 2 cm thì chúng đẩy nhau 1 lực 2,7×10^-4 N. Cho hai quả cầu chạm vào nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau lực 3,6×10^-4 N .Tính q1,q2

in progress 0
Arya 3 ngày 2021-12-06T17:19:32+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:20:51+00:00

  Gọi điện tích của hai quả cầu sau khi tiếp xúc là \({q_1}’,{q_2}’\) Ta có \({q_1}’ = {q_2}’ = q\)

  Ta có: 2 quả cầu đẩy nhau \( \Rightarrow {q_1}.{q_2} > 0\)

  + Ban đầu: \(F = k\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = 2,{7.10^{ – 4}}N\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {9.10^9}\dfrac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{0,{{02}^2}}} = 2,{7.10^{ – 4}}\\ \Rightarrow {q_1}{q_2} = 1,{2.10^{ – 17}}\end{array}\)

  + Khi cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau:

  \(F’ = k\dfrac{{\left| {{q_1}'{q_2}’} \right|}}{{{r^2}}} = 3,{6.10^{ – 4}}N\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {9.10^9}\dfrac{{\left| {{q_1}’.{q_2}’} \right|}}{{0,{{02}^2}}} = 3,{6.10^{ – 4}}\\ \Rightarrow {q_1}'{q_2}’ = 1,{6.10^{ – 17}}\\ \Rightarrow {q^2} = 1,{6.10^{ – 17}}\end{array}\)

  + Mặt khác, theo định luật bảo toàn điện tích, ta có:

  \({q_1} + {q_2} = {q_1}’ + {q_2}’ = 2q\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {\left( {\dfrac{{{q_1} + {q_2}}}{2}} \right)^2} = 1,{6.10^{ – 17}}\\ \Rightarrow \left| {{q_1} + {q_2}} \right| = {8.10^{ – 9}}\end{array}\)

  Giải phương trình vi-ét \({X^2} – SX + P = 0\) trong hai trường hợp:

  + Trường hợp 1:

  \(\left\{ \begin{array}{l}P = {q_1}{q_2} = 1,{2.10^{ – 17}}\\S = {8.10^{ – 9}}\end{array} \right.\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{q_1} = {6.10^{ – 9}}\\{q_2} = {2.10^{ – 9}}\end{array} \right.\) hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}{q_1} = {2.10^{ – 9}}\\{q_2} = {6.10^{ – 9}}\end{array} \right.\)

  + Trường hợp 2:

  \(\left\{ \begin{array}{l}P = {q_1}{q_2} = 1,{2.10^{ – 17}}\\S = – {8.10^{ – 9}}\end{array} \right.\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{q_1} = – {6.10^{ – 9}}\\{q_2} = – {2.10^{ – 9}}\end{array} \right.\) hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}{q_1} = – {2.10^{ – 9}}\\{q_2} = – {6.10^{ – 9}}\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )