Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa r

Question

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 3 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch ít hơn thửa ruộng thứ hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu được bao nhiêu tiền bán thóc (biết rằng mỗi kg thóc giá 3500 đồng) giải nhanh ạ

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-18T14:52:51+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:54:29+00:00

  Đổi: 3 tấn 5 tạ = 35 tạ

  Thửa ruộng thứ nhất thu được số tạ thóc là:

        ( 35 – 5 ) : 2 = 15 ( tạ)= 1500 ( kg)

  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

        35 – 15 = 20 ( tạ)= 2000 ( kg)

  Thửa ruộng thứ nhất thu được số tiền là:

        1500 × 3500 = 5 250 000 ( đồng)

  Thửa ruộng thứ hai thu được số tiền là:

         2000 × 3500 = 7 000 000 ( đồng)

   

  0
  2021-07-18T14:54:34+00:00

  Đổi 3 tấn 5 tạ=35 tạ

  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thóc là:

  (35-5)÷2=15 (tạ)

  Đổi 15 tạ=1500kg

  Thửa ruộng thứ nhất thu được số tiền là:

  3500×1500=5 250 000 (đồng)

  Thửa ruộng thứ 2 thu hoawjch được số thóc là:

  35-15=25 (tạ)

  Đổi: 25 tạ=2500 kg

  Thửa ruộng thứ 2 thu được số tiền là:

  3500×2500=8 750 000 (đồng)

  Đáp số: I: 5 250 000 đồng

               II: 8 750 000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )