Hai tỉnh A và B cách nhau 171.5 km. Lúc 7 giờ một người đi xe máy từ tỉnh A để về tỉnh B, cùng lúc đó một người đi xe máy từ tỉnh B về tỉnh A hai ngườ

Question

Hai tỉnh A và B cách nhau 171.5 km. Lúc 7 giờ một người đi xe máy từ tỉnh A để về tỉnh B, cùng lúc đó một người đi xe máy từ tỉnh B về tỉnh A hai người gặp nhau lúc 8 giờ 45 phút . Hỏi
a) Tính vận tốc của mỗi người biết vận tốc của người đi từ B bằng 3/4 vận tốc của người đi từ A
b) Chỗ 2 người gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Mik cần lời giải chi tiết nha
Mik đang cần gấp lắm

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-17T05:56:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:57:48+00:00

  Thời gian từ khi xuất phát đến khi hai xe gặp nhau là:

     8 giờ 45 phút – 7 giờ = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ.

  Vì vận tốc của xe đi từ B bằng ¾ vận tốc của xe đi từ A nên:

  Ta chia quãng đường từ A đến B làm 7 phần, trong đó:

  Câu a:

     Xe đi từ A chiếm 4 phần quãng đường(đây là câu b luôn nhé):

        171,5 : 7 x 4 = 73,5(km);

     Vận tốc của xe đi từ A:

        73,5/1,75=42 km/giờ.

     Xe đi từ A chiếm 3 phần quãng đường:

        171,5 : 7 x 3 = 98(km);

     Vận tốc của xe đi từ A:

        98/1,75=56 km/giờ.

  Sơ đồ:

  0
  2021-09-17T05:57:48+00:00

  a) Thời gian hai xe gặp nhau là:

     8 giờ 45 phút – 7 giờ = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

     Tổng vận tốc hai người là:

     171,5 : 1,75 = 98 (km/giờ)

     Vận tốc người đi từ A là:

     98 : (3 + 4) × 4 = 56 (km/giờ)

    Vận tốc người đi từ B là:

     98 – 56 = 42 (km/giờ)

  b) Chỗ gặp nhau cách A là:

      56 × 1,75 = 98 (km)

      ĐS: a) 56 km và 42 km

            b) 98 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )