Hai vật có khối lượng m và 4m có động năng tương ứng là Wđ1 và Wđ2 (Với Wđ1=2Wđ2) đến va chạm đàn hồi trực diện với nhau. Sau va chạm động năng của ha

Question

Hai vật có khối lượng m và 4m có động năng tương ứng là Wđ1 và Wđ2 (Với Wđ1=2Wđ2) đến va chạm đàn hồi trực diện với nhau. Sau va chạm động năng của hai vật đổi giá trị cho nhau. Tỷ số vận tốc hai vật trước và sau va chạm (v1/v1′ ; v2/v2′ ) có giá trị là bao nhiêu. Mng giải giùm mình với ạ

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-24T20:02:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T20:03:26+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{{v_1}}}{{{v_1}’}} = \sqrt 2 \\
  \dfrac{{{v_2}}}{{{v_2}’}} = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số vận tốc của vật 1 là:

  $\begin{array}{l}
  {W_{d1}}’ = {W_{d2}} = \dfrac{{{W_{d1}}}}{2}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}.m{v_1}{‘^2} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{2}m{v_1}^2\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{v_1}}}{{{v_1}’}} = \sqrt 2 
  \end{array}$

  Tỉ số vận tốc vật 2 là:

  $\begin{array}{l}
  {W_{d2}}’ = {W_{d1}} = 2{W_{d2}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}4m{v_2}{‘^2} = 2.\dfrac{1}{2}4m{v_2}^2\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{v_2}}}{{{v_2}’}} = \sqrt {\dfrac{1}{2}}  = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}
  \end{array}$

   

  0
  2021-10-24T20:03:51+00:00

  Trước va chạm:

    Wd1 = 2Wd2

  <=> 1/2m.(v1)^2 =4m.(v2)^2

  <=> (v1)^2 = 8 (v2)^2

  <=> v1= v2.2√2.                    (1)

  Sau va chạm:

    2Wd1′ = Wd2

  <=> m.(v1′)^2 =2m(v2′)^2

  <=>( v1′)^2 =2.(v2′)^2)

  <=>v1′ = v2′.√2                      (2)

  v1/v1′ = v2.2√2/ v2′.√2 = v2.2/v2′

  v2/v2′ = v1/2v1′

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )