Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây.Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất như

Question

Hai vật cùng chuyển động trên một đường thẳng. Vật thứ nhất đi từ A đến B trong 8 giây.Vật thứ hai cũng xuất phát từ A cùng lúc với vật thứ nhất nhưng đến B chậm hơn 2 giây.biết AB =32m.Tính vận tốc của các vật.khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ hai đã đi được quãng đường bao nhiêu?

in progress 0
Josephine 2 ngày 2021-12-07T23:40:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:42:27+00:00

  Thời gian vật thứ 2 đến B là: 8 + 2 = 10 (s)

  Vận tốc của vật thứ nhất là: v1 = S/t1 = 32/8 = 4(m/s)

  Vận tốc của vật thứ hai là: v2 = S/t2 = 32/10 = 3,2 (m/s)

  Khi vật thứ nhất đến B thì vật thứ 2 đi được quãng đường dài là:

  S1 = v2 * t1 = 3,2*8 = 25,6 (m)

  0
  2021-12-07T23:42:39+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )