Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ bể đầy. Nếu mở vòi 1 chảy một mình trong 3 giờ rồi khóa lại, mở vòi 2 chảy tiếp trong 4 giờ thì lượng

Question

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ bể đầy. Nếu mở vòi 1 chảy một mình trong 3 giờ rồi khóa lại, mở vòi 2 chảy tiếp trong 4 giờ thì lượng nước chảy được bằng 60% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu sẽ đầy bể?

in progress 0
Charlie 29 phút 2021-09-20T09:37:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:38:42+00:00

  2Đáp án:

  Gọi vòi 1 chảy 1 giờ được x ( phần bể ) (x>0)

  Gọi vòi 2 chảy 1 giờ được y (phần bể) (y>0)

  Nếu 2 vòi cùng chảy thì: 6(x+y)= 1 giờ (1)

  Vòi 1 chảy trong 3 giờ, vòi 2 chảy trong 4 giờ thì được 60% bể

  Theo đề bài ta có:

  3x+4y=$\frac{6}{10}$ (2)

  Từ (1) và (2) ta có:

  $\left \{ {{6x+6y=1} \atop {3x+4y=\frac{6}{10}}} \right.$

  ⇔ $\left \{ {{x=\frac{1}{15}} \atop {y=\frac{1}{10}}} \right.$

  Nếu vòi 1 chảy riêng 15 giờ sẽ đầy bể

  Nếu vòi 2 chảy riêng 10 giờ sẽ đầy bể

  0
  2021-09-20T09:39:06+00:00

  Gọi thời gian vòi `1` và vòi `2` chảy riêng đầy bể lần lượt là `x;y(h)(0<x;y)`

  `1h` vòi `1` chảy được là : `1/x` (bể)

  `1h` vòi `2` chảy được là : `1/y` (bể)

  `1h` cả hai vòi chảy được là `1/6` (bể)

  Vì nếu mở vòi `1` chảy một mình trong `3` giờ rồi khóa lại, mở vòi `2` chảy tiếp trong `4` giờ thì lượng nước chảy được bằng `60%(3/5)` bể nên ta có hệ phương trình :

  $\left \{ {{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{6}} \atop {\frac{3}{x}+\frac{4}{y}=\frac{3}{5}}} \right.$

  `⇔`$\left \{ {{\frac{3}{x}+\frac{3}{y}=\frac{1}{2}} \atop {\frac{3}{x}+\frac{4}{y}=\frac{3}{5}}} \right.$

  `⇔`$\left \{ {{\frac{3}{x}+\frac{3}{y}=\frac{1}{2}} \atop {\frac{3}{x}+\frac{4}{y}-\frac{3}{x}-\frac{3}{y}=\frac{3}{5}-\frac{1}{2}}} \right.$

  `⇔`$\left \{ {{\frac{3}{x}+\frac{3}{y}=\frac{1}{2}} \atop {\frac{1}{y}=\frac{1}{10}}} \right.$ 

  `⇔`$\left \{ {{\frac{3}{x}+\frac{3}{10}=\frac{1}{2}} \atop {\frac{1}{y}=\frac{1}{10}}} \right.$ 

  `⇔`$\left \{ {{\frac{3}{x}=\frac{1}{5}} \atop {\frac{1}{y}=\frac{1}{10}}} \right.$  

  `⇔`$\left \{ {{x=15} \atop {y=10}}(TM) \right.$ 

  Vậy vòi `1` chảy riêng thì `15h` đầy bể

         vòi `2` chảy riêng thì `10h` đầy bể

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )