Hàm số y=x^3-4x^2-4x có đồ thị (C) a)viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành

Question

Hàm số y=x^3-4x^2-4x có đồ thị (C)
a)viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-11T16:41:23+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:43:12+00:00

  $\quad y= f(x)= x^3 – 4x^2 – 4x\qquad (C)$

  $\to y’ = f'(x)= 3x^2 – 8x – 4$

  Phương trình hoành độ giao điểm giữa $(C)$ và $Ox$

  $\quad x^3 – 4x^2 – 4x = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = 0\\x = 2 – 2\sqrt2\\x = 2 +2\sqrt2\end{array}\right.$

  +) Tiếp tuyến của $(C)$ tại $O(0;0)$ có dạng:

  $(\Delta_1): y = f'(0)x$

  $\Leftrightarrow y = -4x$

  +) Tiếp tuyến của $(C)$ tại $M(2-2\sqrt2;0)$ có dạng:

  $(\Delta_2): y = f'(2-2\sqrt2)(x – 2 + 2\sqrt2)$

  $\Leftrightarrow y = (16-8\sqrt2)(x-2+2\sqrt2)$

  $\Leftrightarrow y = (16-8\sqrt2)x + 48\sqrt2 – 64$

  +) Tiếp tuyến của $(C)$ tại $M(2+2\sqrt2;0)$ có dạng:

  $(\Delta_3): y = f'(2+2\sqrt2)(x – 2 – 2\sqrt2)$

  $\Leftrightarrow y = (16+8\sqrt2)(x-2-2\sqrt2)$

  $\Leftrightarrow y = (16+8\sqrt2)x – 48\sqrt2 – 64$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )