hàm sốy=2*x^3+3*(m-1)*x^2+6(m-2)*x-1.tìm để hs có CĐvà CT thuộc kg (2,3)

Question

hàm sốy=2*x^3+3*(m-1)*x^2+6(m-2)*x-1.tìm để hs có CĐvà CT thuộc kg (2,3)

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-09-11T11:52:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:53:54+00:00

  Đáp án:

  Không có m. Cách làm: 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T11:54:02+00:00

  Đáp án:

  Không có m.
  Cách làm:
  $\begin{array}{l}
  y’ = 6{x^2} + 6\left( {m – 1} \right)x + 6\left( {m – 2} \right) = 6\left[ {{x^2} + \left( {m – 1} \right)x + m – 2} \right]\\
  = 6\left( {x + 1} \right)\left( {x + m – 2} \right)\\
  y’ = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = – 1\\
  x = 2 – m
  \end{array} \right.\\
  Hs\,co\,CD,CT\,thuoc\,khoang\,\left( {2;3} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  – 1 \ne 2 – m\\
  – 1 \in \left( {2;3} \right)\,\,\left( {vo\,ly} \right)\\
  2 – m \in \left( {2;3} \right)
  \end{array} \right.\\
  Vay\,khong\,co\,m\,thoa\,man.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )