Hấp thụ 3,36 lít khí `SO_2` bằng `200` ml dung dịch `Ca(OH)_2` 0,5M thu được dung dịch A. Dung dịch A thay đổi như thế nào ?

Question

Hấp thụ 3,36 lít khí `SO_2` bằng `200` ml dung dịch `Ca(OH)_2` 0,5M thu được dung dịch A. Dung dịch A thay đổi như thế nào ?

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-09-30T23:48:28+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:49:38+00:00

  Đáp án:

   Tăng `3,6\ gam`

  Giải thích các bước giải:

  $ {{n}_{S{{O}_{2}}}}=0,15\,(mol),\,{{n}_{Ca{{(OH)}_{2}}}}=0,1\,(mol) $

  $ \begin{array}{l} S{{O}_{2}}+Ca{{(OH)}_{2}}\to CaS{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O \\ 0,1\leftarrow \,\,\,0,1\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1 \\ CaS{{O}_{3}}\,+\,S{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O\to Ca{{(H\text{S}{{O}_{3}})}_{2}} \\ 0,05\leftarrow (0,15-0,1)\to \,\,\,0,05 \end{array} $

  Sau phản ứng $ {{n}_{CaS{{O}_{3}}}}=0,1-0,05=0,05\,(mol) $

  $ \to $ Khối lượng dung dịch tăng = `0,15.64 – 0,05.120 = 3,6` gam

  0
  2021-09-30T23:50:27+00:00

  $n_{SO_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15 mol$

  $n_{Ca(OH)_2}=0,1 mol$

  $\frac{2n_{Ca(OH)_2}}{n_{SO_2}}=1,3$

  $\Rightarrow$ Tạo 2 muối: $CaSO_3$ (a mol), $Ca(HSO_3)_2$ (b mol) 

  Bảo toàn Ca: $a+b=0,1$     (1) 

  Bảo toàn S: $a+2b=0,15$   (2)

  (1)(2) $\Rightarrow a=b=0,05$ 

  $\Delta m= m_{SO_2}-m_{CaSO_3}=0,15.64-0,05.120=3,6g$

  Vậy dd tăng 3,6g.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )